Đội ngũ WeCARE phục vụ quý vị bao gồm

  • Doctor (Bác sĩ)
  • RN (Y tá chuyên nghiệp có bằng 4 năm)
  • LVN (Y tá có bằng cấp chăm sóc bệnh nhân)
  • CHHA (Người có bằng chứng nhận tắm rữa bệnh nhân o nhà)
  • Spiritual Counselor (Người cố vấn tâm linh)
  • Social Worker (Người cán sự xã hội)

Muốn được tuyển dụng để được làm việc ở Wecare

Để ứng tuyển một công việc tại WeCARE, hãy gửi email với Attn:
Human Resources tới info@wecarehospice.org